مرور برچسب

کادستی

با کودکانتان در خانه ماز بسازید

کودکانی که خود با کمک والدین کاردستی می سازد به اشیاء پیـرامون‌ خود توجه می‌نماید و برای انجام هر کاری راهی می‌یابد. در او روحیۀ جدیدی‌ می‌شکفد‌ و به کمک آن هرگاه در کاری شکست بخورد دچار خـشم و نـاامیدی‌ نمی‌گردد بلکه کار خود را با کوشش و…