مرور برچسب

فرزند پروری موثر

ارتباطات روشن میان والدین کمک به فرزند پروری موثر

والدين بايد در مورد اينكه چه رفتارهايی برای كودك آنها مطلوب و چه رفتاری نامطلوب است، اتفاق نظر داشته باشند. در غير اين صورت، فرزند آنها در مورد اينكه چه رفتاری از او انتظار می رود، دچار سردرگمی شد ه و در نتيجه رفتاری نامطلوب از خود نشان می…