مرور برچسب

روش تنبیه ملایم

آیا با مفهوم “محرومیت زمان مند” در تربیت کودکان آشنا هستید یا خیر؟

محرومیت زمان مند چیست؟ شاید خیلی از والدین با محرومیت زمان مند آشنا نیستند تا از آن استفاده کنند. هدف ما در اینجا آشنا کردن و کمک به والدین برای استفاده از این روش تربیتی موثر، است. « محروميت زمان مند »به عنوان يك روش تربيتی عبارت است…