مرور برچسب

رفتار خوب جایگزین

استفاده از بی توجهی فعال برای رفتارهای بد کودکان

تشويق، توجه، لبخند، بوسيدن، نوازش و تائیدهای شما برای كودكتان و برای تقويت رفتار او اهميت بسيار زيادی دارند.درست به همان اندازه ای كه پاداش دادن به رفتار خوب كودك اهميت دارد،پاداش ندادن به رفتار بد هم مهم تلقی می شود . هنگامی كه شما رفتاری…