مرور برچسب

رفتار بد کودکان

پنج نوع تنبیه برای متوقف ساختن رفتار بد کودکان

استفاده صحيح از تنبيه ملايم، به لحاظ هیجانی به كودكان صدمه نمی زند.تنبيه اغلب برای بهبود رفتار ضرورت دارد. با اين وجود، تنبيه شديد،طعنه و كنايه و تهديدات خشن می توانند به عزت نفس و سلامت هيجانی او آسيب بزنند.

استفاده از بی توجهی فعال برای رفتارهای بد کودکان

تشويق، توجه، لبخند، بوسيدن، نوازش و تائیدهای شما برای كودكتان و برای تقويت رفتار او اهميت بسيار زيادی دارند.درست به همان اندازه ای كه پاداش دادن به رفتار خوب كودك اهميت دارد،پاداش ندادن به رفتار بد هم مهم تلقی می شود . هنگامی كه شما رفتاری…