مرور برچسب

حلقه بازی

بازی گروهی با حلقه

بازی کردن در یک گروه چیزهای زیادی را به کودکان یاد می دهد. هنگامی که بچه ها با هم به صورت گروهی بازی می کنند، یاد می گیرند که بخشی از یک تیم باشند، با توجه به سبک دیگر افراد کار کنند و رویکرد افراد دیگر را نیز بپذیرند. یاد می گیرند که به…