مرور برچسب

تقویت مهارت های حرکتی درشت

چگونه می توان “مهارت های حرکتی درشت “را تقویت کرد؟

آیا با مفهوم مهارت های حرکتی درشت آشنا هستید یا خیر؟اگر جوابتان منفی است در زیر این مهارت به صورت کوتاه و ساده تعریف شده است. منظور از مهارت ها حرکتی درشت حرکت کردن در محیط اطراف بدون کمک است  و ماهیچه های بزرگ را درگیر می کنند. مانند:…