مرور برچسب

بازی های هدفمند

بازی” هدفمند” با کودکان

بازی های هدفمند بازی هایی هستند که در طی آن کودکان مهارت هایی را می آموزند.امروزه ارتباط بازی با افزایش هوش و مهارت های اجتماعی کودکان ثابت شده است. شما می توانید از بازی های هدفمند برا ی دستیابی به آن چه که دوست دارید فرزندتان به آن برسد،…