مرور برچسب

بازی های هدفمند با کودکان

بازی های هدفمند برای کودکانمان

قبل از هر توضیحی باید دانست که منظور از بازی های هدفمند،و فوایدآنها چیست؟ منظور از بازی های هدفمند، بازی های ساده و مهیجی هستند که با تمرکز بر یک مهارت ذهنی طراحی شده اند و سبب تقویت مهارت های ذهنی کودکان می شوند فواید بازی‌های هدفمند…